දැව බිත්ති කැබිනට් නිෂ්පාදකයා සෑම විටම උසස් තත්ත්වයේ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කර ඇති අතර පරෙස්සමින් තෝරා ගැනීම, ශිල්පීය අවශ්‍යතා පරිපූර්ණ කිරීම, එහි අද්විතීය මෝස්තර විලාසය, විශිෂ්ට ශිල්පීය හැකියාවන් සහ අවංක සේවය පාරිභෝගිකයින්ගේ ප්‍රසාදය දිනාගෙන ඇති අතර ජාතික පෙනුම දහයකට වඩා දිනා ඇත. නව නිර්මාණ පේටන්ට් බලපත්‍ර, සහ කර්මාන්ත නිෂ්පාදනවල මුල් නිර්මාණය බවට පත්විය.